VCA Certificering

VCA certificering

VCA – een lust of een last?


VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM= Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. Ook verhuurbedrijven vallen hieronder, want alleen al het laden en lossen van machines/materieel wordt gezien als het verrichten van werkzaamheden. Het certificaat heeft een geldigheid van drie jaar. Ieder jaar zal er door een certificatie instelling een controle audit worden uitgevoerd. Dit houdt in dat alle procedures en voorschriften objectief getoetst worden op de naleving ervan. Binnen VCA zijn er twee certificeringsnormen:

1. VCA*: beperkte certificering


Deze beoordeling is gericht op de directe beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieu-activiteiten op de werkvloer, dus op uitvoerend niveau. Dit certificaat is in principe bedoeld voor kleinere bedrijven die geen hoofdaannemer zijn. Bij VCA* is er sprake van 23 verplichte vragen die positief moeten scoren.

2. VCA** : algemene certificering

VCA** houdt zich, naast uitvoerend niveau, ook bezig met beleid, structuur en planvorming ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Deze certificering is voor complexere bedrijven, die ook gebruik maken van onderaannemers en dus als hoofdaannemer optreden. Bij VCA** is er sprake van 30 verplichte vragen die positief moeten scoren. Voor de andere vragen moet een minimum aantal punten “gescoord” worden. Nu denkt men vaak dat het verkrijgen en behouden van een VCA-certificaat veel extra en onnodig werk met zich meebrengt. Dit is echter niet juist, want de VCA bevat voor 90% vragen die rechtstreeks betrekking hebben op verplichtingen die voorkomen uit de Arbowet. Te denken valt onder andere aan: * Risico-Inventarisatie en Evaluatie met Plan van Aanpak:

* Bedrijfshulpverlening
* Voorlichting en onderricht
* Materieel onderhoud en keuringen
* Registratie en opslag van gevaarlijke stoffen/gassen

Het voeren van het VCA-systeem is dus uitermate geschikt om Arbozorg, milieuzaken en keuringen binnen de organisatie te centraliseren. Doordat het systeem jaarlijks getoetst wordt, blijft ook de Arbozorg van de organisatie uptodate. Het VCA-systeem functioneert eigenlijk meer als ‘kapstok’ waar diverse zaken ‘aangehangen’ worden. Daarbij komt ook nog dat bedrijven die het VCA-certificaat bezitten een voorsprong hebben op bedrijven die dit nog niet hebben. Men kan er in het geval van ingehuurde machines dan vanuit gaan dat deze in goede staat zijn en dat de keuringstermijn niet verlopen is. Bovendien stellen steeds meer VCA-gecertificeerde bedrijven de eis dat hun toeleveranciers in het bezit zijn van het VCA-certificaat.

Om verhuurbedrijven een zo groot mogelijk pakket aan brancheondersteunende diensten aan te kunnen bieden, is Verhuurnet gestart met de volgende activiteiten:

VCA Stappen plan


Verhuurnet heeft een duidelijk stappenplan ontwikkeld zodat inzichtelijk wordt wat er allemaal komt kijken bij het VCA traject. Hierin staat gedetailleerd weergegeven hoe een VCA begeleiding/certificering traject loopt en hoe Verhuurnet uw wensen hier in verwerkt en hoe deze worden aangepakt. Maar de VCA-begeleiding houdt niet op zodra het certificaat behaald is.

VCA opvolgingsprogramma


Ook na certificering blijft een goede controle op naleving van de procedures en voorschriften van groot belang. Hiervoor heeft Verhuurnet een opvolgingsprogramma ontwikkeld. Dit houdt in dat er drie maal per jaar contact opgenomen wordt met het gecertificeerde bedrijf om te checken of alle procedures goed gevolgd worden. Indien er verbeteringen/acties nodig zijn, zal dit worden gerapporteerd aan de verantwoordelijke van het bedrijf. Desgewenst kan er ook een opvolgingsbezoek plaatsvinden voorafgaand aan de jaarlijkse controle-audit.

Ook het keuren van roldeuren, blus- en EHBO-middelen zijn meegenomen in de begeleiding.

Certificatie-instellingen


Om het zo compleet mogelijk te maken, heeft Verhuurnet verschillende samenwerkingsovereenkomsten gesloten.
Onder andere met certificatie-instellingen als SGS, Aboma-Keboma, Lloyds en Tüv.